Avís legal


Els lloc web i el domini girones.cat corresponen al Consell Esportiu del Gironès (en endavant el Consell Esportiu), amb CIF V17070236, domicili al carrer Riera de Mus, 1-A de Girona (CP 17003), adreça electrònica administracio@cegirones.cat i telèfon 972 20 61 49.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Consell Esportiu o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Consell Esportiu presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. El Consell Esportiu autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://www.cegirones.cat. El Consell Esportiu es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.cegirones.cat (framing).


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el Consell Esportiu actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el Consell Esportiu manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Consell Esportiu fins a la contractació expressa d’una comanda.

El Consell Esportiu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Consell Esportiu no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.


CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.